Thông báo
Thông báo: Học bổng thạc sĩ Nhật Bản theo chương trình phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)

Thông báo: Học bổng thạc sĩ Nhật Bản theo chương trình phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)

Ngày 03/02/2023

Học bổng thạc sĩ Nhật Bản dành cho cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình phát triển nguồn nhân lực cho VN (JDS).

Đối tác
Trường liên kết