1. Các tiêu chuẩn xét học bổng khuyến khích (HBKK).

Sinh viên hệ cao đẳng chính quy trong trường có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện theo các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được xem xét để cấp học bổng khuyến khích (HBKK) năm học 2020-2021.

- Tổng số tín chỉ của các học phần học lần thứ nhất trong học kỳ >= 10, không có học phần nào bị điểm F. Điểm trung bình chung của các học phần học thi lần 1, của các học phần học lần thứ nhất, trong học kỳ chính >= 2,8.

- Điểm rèn luyện đạt từ >=70 điểm.

- Không vi phạm nội quy, quy định Nhà trường, pháp luật của Nhà nước.

- Đang học trong thời gian đào tạo chuẩn tại Trường và tham gia đầy đủ các cuộc thi do Nhà trường và các tổ chức Đoàn thể phát động.

2. Nguyên tắc xét HBKK.

- Điểm xếp thứ tự ưu tiên xét học bổng khuyến khích được tính theo tích số của tổng số tín chỉ học các học phần lần thứ nhất và điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất (đã quy về thang điểm 4).

- Khi có nhiều sinh viên có các điều kiện giống nhau sẽ xét đến đối tượng chính sách, điểm rèn luyện, điểm ngoại khóa...

- Căn cứ số tiền HBKK của trường dựa theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc trên để xét và lập danh sách đề nghị cấp HBKK cho sinh viên gửi lên Hội đồng Nhà trường.

- Hội đồng xét HBKK Nhà trường căn cứ vào các tiêu chuẩn và đề nghị của các phòng Đào tạo, phòng Công tác HSSV, thực hiện xét duyệt lần cuối.

3. Các mức học bổng và điều kiện được hưởng HBKK.

3.1. Giá trị các mức học bổng

- Mức học bổng loại xuất sắc:        1.100.000 VNĐ/tháng. 

- Mức học bổng loại giỏi:                   900.000 VNĐ/tháng. 

- Mức học bổng loại khá:                   700.000 VNĐ/tháng.

3.2. Điều kiện đạt các mức học bổng

3.2.1. Mức học bổng loại xuất sắc

Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

- Điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất >= 3,6;

- Điểm rèn luyện >= 90 điểm;

3.2.2. Mức học bổng loại giỏi

Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

- Điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất >= 3,2;

- Điểm rèn luyện >= 80 điểm;

3.2.3. Mức học bổng loại khá

Cấp cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét và đạt các điều kiện sau:

- Điểm TBC của các học phần học lần thứ nhất >= 2,8;

- Điểm rèn luyện >= 70 điểm;

Đối tác
Trường liên kết